چیدمان فضا – بیل هیلیر

مقدمه: چیدمان فضا عبارت است از بکارگیری متغیرهای بدست آمده از تحلیل پیکره بندی فضا در شناخت الگوهای عناصر هندسی مختلف که به واسطه ساختمان ها و شهرها به وجود آمده اند (عباس زادگان، 1381 ،66). این عناصر هندسی درنظر گرفته شده با توجه به نوع فضای مورد تحلیل میتواند یک خط، یک فضای محدب، یک نقطه باشد. (ریسمانچیان، 1389، 52) چیدمان فضا معمولا به عنوان مجموعه ای از تکنیک های تجزیه و تحلیل فضاهای معماری و شهری و پیش بینی تاثیرات کاربری ها شناخته می شود.   چیدمان فضا معمولا به عنوان...
ادامه مطلب
برچسب ها: