تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۵۷/۲/۲۷

با توجه به ابهامی که در برخی از انجمن های شهر در مورد تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می گردد که چنانچه طرح تفصیلی شهری که به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر می رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ مزبور به شرح زیر توضیح داده میشود: - کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را...
ادامه مطلب